Използването на НЕ ПРЕРАБОТЕН птичи тор е опасно

Непреработеният отпадък има важен недостатък – основната част от азота се намира под формата на пикочна киселина, която при внасяне в почвата във високи дози подтиска растежа на разсада и младите растения. Постепенно с помощта на азотфиксиращите микроорганизми тя се превръща в урея, а след това в амоняк, който пък е възможно да се трансформира в нитрити и нитрати, или елементарен азот. Това обуславя и опасност от натрупването на нитратен или нитритен азот в зеленчуците.

Свежият птичи отпадък е токсичен за растенията и заради водоразтворимите метаболити (продукти от жизнената дейност на птиците) и прекия им контакт с растенията, може да доведе до тяхното изгаряне, заболяване и дори гибел. Използването на свеж отпадък за наторяване води до разнасяне по полето на плевелни семена (при екстензивното птицевъдство) и разпространение на опасни за живота и здравето на хора и животни болести.

Патогенни замърсявания могат да се предизвикат от разпространението на птичи отпадъци върху пасищата като играят роля за прехвърлянето на заболявания на животните, а оттам и на хората Съществува и значителна заплаха за качеството на въздуха.

VITA ORGANIC и екология

Екологията (от гръцки: oikos — къща, logos — наука) е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и околната среда. Терминът е предложен през1866 г. от немския биолог и дарвинист Ернст Хекел.

Съществуват две основни среди на живот – водна и сухоземна. Организмите, които ги обитават, имат редица приспособления, позволяваащи им да живеят с тях. Тези приспособления се формират под влияние както на специфичните условия на средата, които наричаме абиотични екологични фактори (светлина, топлина, вода, соли, разтворени във водата, и др), така на сложните взаимодействия между организмите –биотичните екологични фактори (конкуренция, хищничество, взаимопомощ т.н.). Тези връзки са предмет на екологията.

Екологията е обособена като биологична наука едва през 19 век от Ернст Хекел, който пръв употребява понятието. Заслуга за развитието и има В. Вернадски, който обосновава становището, че организмите и средата, в която живеят са едно цяло и че помежду им се извършва кръговрат на веществата. Благодарение на този кръговрат животът на Земята не е застаршен от изчезване. Според американския учен Ю. Одум (1977) екологията е междудисциплинна област на знанието, която свързва физичните и биологичните явления и образува мост между естествените и обществените науки. Въпреки, че е сравнително млада наука, екологията бързо заема важно място в живота на човека. Днес с нея се занимават не само биолозите, но и хората с най-различни професии. Причината за този интерес е важността на явленията, които тя изследва.

Основна задача на екологията е изучаването на сложните процеси при взаимоотношенията на организмите със средата, които се запазват чрез саморегулация. Това се нарича екологично равновесие. Тези нормални процеси обаче много лесно се нарушават под влияние на разнообразната и голяма по мащаби човешка дейност. Когато например се изсекът дърветата по склоновете на една планина, с това се нарушава екологичното равновесие в нея, ерозията унищожава почвата, източниците на вода пресъхват, дъждовете наамаляват, изменя се климата, променя се растителния и животинския свят.

Екологията изучава системи от надорганизмово ниво – индивид, популация, съобщество, екосистема. Във връзка с тях, най употребяваните термини и понятия са следните:

 • биотични компоненти(фактори) на системата: Съвкупността от всички видове организми във функционалната система. Класифицират се съобразно функцията на различните видове организми: производители, консуматори и разложители. Според начина си на хранене с минерален или органичен въглерод се разделят съответно на автотрофни и хетеротрофни. Според начина си на дишане, с кислород или без кислород се разделят на аеробни и анаеробни.
 • абиотични компоненти (фактори) на системата: атмосфера, хидросфера и литосфера. Частите в тях, които съдържат живот се обединяват в понятието биосфера.
 • индивид : всеки отделен организъм.
 • популация : група от индивиди от даден вид обитаващи определена територия.
 • съобщество: група от съвместно обитаващи определена територия различни популации от автотрофни и хетеротрофни организми.
 • екосистема: съвкупността от съобществата на организмите и неживата среда в която те функционират единно и взаимно зависят. Дефинира се още като най-малката основна функционална единица на природата включваща биотична и абиотична съставки. Или още, всяка природна площ или природен обем съдържаща трите абиотични и биотични компоненти се нарича екосистема. Доминиращата компонента определя каква е екосистемата т.е тя може да бъде горска екосистема, полска екосистема, планинска екосистема, почвена екосистема, водна екосистема и т.н.
 • околна среда : Всички условия(фактори) обуславящи съществуването на организмите (биотични и абиотични).
 • екологични фактори: Елементите на околната среда, които са необходими за съществуването на организмите или действащи отрицателно върху тях се наричат екологични фактори. Те се класифицират на :
 • Абиотични фактори на околната среда. Включват се всички компоненти на неживата природа. Те са светлината, температурата, относителната влажност на въздуха и други компоненти на климата и околната среда, каквито са аерацията на почвата, нейното плодородие, естествената радиация и т.н.
 • Биотични фактори на околната среда. Това е съвкупността от въздействието на жизнената дейност на едни организми върху съществуването и развитието на други организми. Едни организми служат за храна на други организми. Растенията (продуценти) служат за храна на тревоядните животни( консументи от първи порядък). Те от своя страна служат за храна на хищниците( консументи от втори порядък). Или едни организми се явяват среда за обитаване на други организми( гостоприемник – паразит).

Антропогенни фактори на околната среда. Съвкупността от човешки дейности, които причиняват промяна на околната среда. Една от последиците на въздействието на антропогенните фактори е промяната на местообитанията на организмите, което застрашава тяхното съществуване. Историята на човечеството е история на неговия труд. Негово начало е ловът следван от възникването на земеделието, промишлеността, транспорта и т.н., което води до силно изменение на природата на Земята. Тези модификации упражняват въздействие върху човешкото здраве и икономическата активност. С това възниква проблемът за опазването на околната среда чрез рационализиране на човешката дейност и преди всичко рационалното използване на природните ресурси. Идентифицирането на антропогенните фактори като своеобразен вид екологични фактори осмисля връзката на екологията с опазването на околната среда и придава на тази наука приложен характер в различни изражения – геоекология, инженерна геоекология, агроекология, медицинска екология и др.

Събиране и транспортиране

Фирма екоре ще се ангажира да реши вашите екологични проблеми с отпадъците.

Кодове по наредбата за отпадъците

Фирма Екоре събира и работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г. Изтегли документа

Рециклиране на опасни и производственни отпадъци

Отпадъците се явяват един от основните замърсители на градската среда, почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Опасните отпадъци не подлежат на разграждане в природата, а последиците от тяхното неконтролируемо изхвърляне могат да увредят не само настоящето, но и бъдещите поколения. Ние подлагаме вашите опасни и производствени отпадъци на обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.

Рециклирането представлява преработване на негодни за използване елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, нова хартия, енергия, нови пластмасови изделия, торове, пътни настилки и други.

Рециклираните отпадъци се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващи операции с тях. Това става на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни разрешителни за осъществяване съответните дейностти с тях. Някои интересни факти

Рециклирането е отличен начин да пестим енергия и да опазваме околната среда. Знаете ли, че

 • 1 рециклирана консервна кутия спестява енергия, достатъчна да захрани телевизионен приемник за 3 часа.
 • 1 рециклирана стъклена бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани компютър за 25 минути.
 • 1 рециклирана пластмасова бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани 60ватова електрическа крушка за 3 часа.
 • 70% по-малко енергия е нужна за рециклирането на хартия в сравнение с производството и от дървесина.
 • До 60% от боклука ни може да се рециклира.
 • Неусвоената енергия от всеки контейнер през годината може да захрани телевизор за 5 000 часа.

Консултански услуги

„ЕКО РЕ“ ООД изготвя за вас всички необходими документи съгласно ДЕЙСТВАЩИЯ ЗУО

 • Уведомление за инвестиционно намерение
 • Класифициране на отпадъците
 • Разрешителни по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
 • Допълнение на действащи Разрешителни по по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
 • Годишни отчети съгласно Наредба 2
 • Изготвяне на нови образци на Отчетни книги и воденето им за всички по пътя на отпадъците(бключително и брокер и търговец).
 • Изготвяне на Оценка въздействието върху околната среда
 • Изготвяне на Екологична оценка
 • Изготвяне на Комплексни разрешителни или помощ при подготовка на документи за Комплексни разрешителни и годишни доклади по Комплексни разрешителни
 • Консултации относно НОВАТА нормативна уредба в областта на Управлението на отпадъците.