Консултански услуги

„ЕКО РЕ“ ООД изготвя за вас всички необходими документи съгласно ДЕЙСТВАЩИЯ ЗУО

  • Уведомление за инвестиционно намерение
  • Класифициране на отпадъците
  • Разрешителни по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
  • Допълнение на действащи Разрешителни по по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
  • Годишни отчети съгласно Наредба 2
  • Изготвяне на нови образци на Отчетни книги и воденето им за всички по пътя на отпадъците(бключително и брокер и търговец).
  • Изготвяне на Оценка въздействието върху околната среда
  • Изготвяне на Екологична оценка
  • Изготвяне на Комплексни разрешителни или помощ при подготовка на документи за Комплексни разрешителни и годишни доклади по Комплексни разрешителни
  • Консултации относно НОВАТА нормативна уредба в областта на Управлението на отпадъците.