Дейности по управление на отпадъци.
 • Събиране
 • Транспортиране
 • Рециклиране
 • Преработване
 • Оползотворяване
 • Обезвреждане
Консултански услуги

„ECORE изготвя за вас всички необходими документи съгласно ЗУО

 • Уведомление за инвестиционно намерение
 • Класифициране на отпадъците(Отнасят се за всички фирми генериращи отпадъци)
 • Отчетни книги за отпадъци (Отнасят се за всички фирми генериращи отпадъци)
 • Разрешителни по чл. Чл. 67. от ЗУО (Отнасят се за всички фирми преработващи отпадъци, Автоморги (Центрове за разкомплектоване на ИУМПС)
 • Регистрацията по чл. 78(Отнасят се за Пунктове за изкупуване на отпадъци и всички фирми транспортиращи или съхраняващи отпадъци.)
 • Регистрация на автосервизи
 • Годишни отчети съгласно Наредба 2
 • Тримесечни отчети съгласно НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Отнася се за Автоморги(Центрове за разкомплектоване на ИУМПС)
 • Изготвяне на Оценка въздействието върху околната среда
 • Изготвяне на Екологична оценка
 • Изготвяне на Комплексни разрешителни или помощ при подготовка на документи за Комплексни разрешителни.
 • Консултации относно действащата нормативна уредба в областта на Управлението на отпадъците.