Органичният тор VITA ORGANIC /Произведена в България/ – това е уникална органична тор с  макро- и микро-елементи – продукт от преработката на птичия тор при неговото пълно обеззаразяване по технология, която осигурява най-високи полезни свойства на тора.

 • съдържа регулиращи растежа съединения, макро и микроелементи в достъпна за растенията форма;
 • съдържанието и съотношението на микро и макроелементите в тора може да се променя в зависимост от състава на почвата, наличието в нея на полезни вещества и вида отглеждани селскостопански култури;
 • способно е ефективно да възстановява плодородието на почвата;
 • осигурява ускорено образуване на плодовете и тяхното доузряване, висок добив на всякакви селскостопански култури (не по-малко от 30 %) и увеличаване на сроковете за съхранение на селскостопанската продукция.
 • способен е да превръща неусвояваните компоненти на почвата в усвоявани;
 • не съдържа семена на плевели, патогенна микрофлора, хелминтофауна, пестициди, хербициди, вредни химически вещества;
 • съставът на тора изключва необходимостта от прилагане на други органични и неорганични торове, а също така хербициди и регулатори на растежа;
 • торът не е токсичен, пожаро и взривобезопасен ;
 • не образува вредни и токсични съединения при въвеждане в почвата, във въздушната среда и отточните води;
 • при производството на тора не се образуват отпадъци, изискващи обеззаразяване;
 • торът не представлява опасност за потребителя.
 • няма неприятна миризма.

Срок на годност 3 години от датата на производството.

Необходимо е да се отчита, че почвата и растенията са взаимосвързани сложни хетерофазни системи, на които са необходими определени хранителни вещества за реализирането на техните жизнени функции, свързани с метаболизма на съответните превръщания. Като при това почвата обеднява и тя отново трябва да се обогатява с торове, съдържащи органични и неорганични компоненти в определена форма и съчетание. Оптимален вариант за решаването на тази сложна задача е създаването на органичен тор, в състава на който трябва да влязат органични съединения на въглерода, азота, фосфора, калия, микроелементи, в добре усвояема форма, стабилизатори, катализатори за размножаване на почвените микроорганизми, които са способни да превръщат хидроокисите и металните окиси в разтворими форми.

Такъв тор е предлагания продукт. Като съдържанието на микро и макроелементи може да се променя в зависимост от плодородието на почвата, наличието в нея на полезни вещества и вида отглеждани растения, за които е предназначен тора. Той не променя естествените почвени процеси. Механизмът на действие кардинално се различава от действието на минералните торове.

След въвеждането в почвата се образуват, така наричаните, колоидни разтвори, в които интензивно се развиват почвени микроорганизми. В резултат от жизнената дейност на бактериите се подобрява качествения състав на почвата, образува се хумус, биогенни елементи, хуминови киселини, хетероауксини и други, необходими за живота на почвата и растежа на растенията вещества. Хранителните вещества, които се намират в колоидните разтвори, практически не се измиват и се запазват в почвата в продължение на редица години. Това е доста концентриран органичен тор, който се характеризира с кондиционна влажност, еднородност, сравнително малка плътност, алкална реакция на средата и високо съдържание на органични вещества, без мирис на амоняк.

Торът се отличава също така с висока концентрация на хранителни елементи както в овална, така и в подвижна форма. Общото съдържание на азот е около 2,5 – 3,5 %; на фосфора – 2,1 – 3,2 %; на калия – 2,1 – 2,4 %. Реакция на средата РН е преместена в алкална посока (РН вод. – 6,5 – 8,8). При съхранение съдържанието на калия и фосфора е практически стабилно, съдържанието на азота може са бъде подложено на малки промени за сметка на промените на амониевата форма. Това е свързано със закрепването на амониевата форма на азота и зависи от колебанията на влажността и киселинността  на почвения комплекс.

Торът е обогатен с  ценните елементи  калций и магнезий.,чийто подвижни форми в съдържание: калциев оксид СаО – 8 – 10,5 %,  магнезиев оксид MgO – 1,8 – 2,5 %.  Съдържанието на подвижното желязо Fe, което в големи количества може да бъде токсично за растенията, в предлагания продукт се открива незначително.

Като цяло, произвежданият продукт представлява концентриран органичен тор с добри агрофизически свойства и високо съдържание на органични вещества и хранителни елементи, което позволява да се прилага при: предпосевна обработка, при производство на расади, при пролетно захранване на почвата, по време на разсаждане на зеленчуци и при допълнително подхранване по време на целия вегитационен процес.

Извършват се периодични  лабораторни изследвания, в селскостопанска академия „Никола Пушкаров“.

Предназначен е за пълноценно подхранване с макро и микро елементи на зеленчукови, овощни, зърнени, технически, декоративни и други насаждения както на открито, така и при оранжерийно производство.

Химичен състав

1 Цвят Тъмно кафяв
2 Мирис Слаб специфичен
3 Влага % до 10 – 15
4 Органично вещество Не по-малко от 60
5 Общо азот % от сухо вещество Не по-малко от 3.0
6 Фосфор (P2O5),% от сухо вещество Не по-малко от 2.0
7 Калий (K2O),% от сухо вещество Не по-малко от 1.5
8 PH 6.5 – 8.5
9 Съдържание кг в 1 тон натурален продукт
Азот Не по-малко от 15.0
Фосфор Не по-малко от 10.0
Калий Не по-малко от 7.5
10 Микроелементи мк/кг в сухо вещество (усреднено)
Желязо 1000
Цинк 250
Магнезий 5 000 – 6 000
Мед 50
Бор 7
Молибден 8
Кобалт 2
Калций 15 000 – 20 000
Манган 200 – 300

Свойства

 • Възстновява и повишава почвеното плодородие
 • Стимулира разтежа на кореновата система и усвояването на макро и микроелементи от растението.
 • Осигурява ускорено образуване на плодовете и тяхното узряване, гарантира висока добивност на всички земеделски култури (увеличение на добива не – по-малко от 30% до 40%)
 • Не съдържа плевели и техните семена, патогенни микроорганизми, яйца и лаври на хелминти, хербициди и вредни химически вещества съгласно Наредба № 3 от 01,08,2008г. за допустимо съдържание на вредни химически вещества в почвата.
 • Състава на продукта допуска без ограничение използването и на други органични минерални подобрители, хербициди и стимулатори на разтежа
 • Не допуска образуването на  патогенни плесени и гъби
 • Не е токсичен, пожаро и взривоопасен
 • Не освобождава вредни токсични съединения при внасяне в почвата, атмосферата и подпочвените води
 • При производството на органичния тор не се образуват отпадъци, които да се обезвреждат
 • Не е опасен  за потребителя

Използването на не преработен птичи тор е ОПАСНО поради високото съдържание на амоняк NH3. Също така е рисково защото пренася зарази, заплашва животинските видове и хората.

Предимства на продукта

На световния пазар е представен достатъчно широк спектър от минерални и органични торове, но продуктът, произведен по нашата технология се различава от всички аналози със своите качества и цена.

Да разгледаме предимствата на органичните торове в сравнение с минералните:

 • минералните торове, както монохромни, така и композитни се усвояват от растенията с 30 – 40 %, тоест при съдържание на полезни елементи (N, P, K) 20 %, ще се усвоят не повече от 7 – 8 %, в същото време тези елементи в предлаганият от нас продукт се усвояват от растенията на 100 %;
 • действието на минералните торове е краткосрочно, нашето – е дългосрочно;
 • при използването на минерални торове се образуват химически съединения, поглъщани от растенията, които са вредни, а понякога и опасни за здравето на човека. При използването на нашия тор в растенията  не могат да попаднат никакви вредни химически съединения и моноелементи ;
 • при производството на нашия тор не се образуват отпадъци, изискващи обеззаразяване;
 • отпадъчните опаковки се приемат от производителя за последващо третиране;
 • предлаганият тор може да се използва в органичното земеделие за отглеждане на екологично чисти хранителни продукти;
 • в някои европейски страни вече е въведена забрана върху използването на определени минерални торове, което прави нашият продукт търсен и практически уникален. Сравнение с компости и другите органични торове:
 • за разлика от компостите, предлаганият продукт не съдържа семена на плевели, патогенна микрофлора, хелминто – фауна;
 • другите торове не могат ефективно да възстановяват плодородието на почвата, докато в същото време нашият продукт е почвообразуващ;
 • за разлика от компостите и другите торове нашият продукт съдържа регулиращи растежа съединения, макро- и микроелементи в достъпна за растенията форма;
 • технологичният процес на производство на нашия тор предполага 100 % утилизация на птичия тор, което оказва благотворно влияние на състоянието на околната среда.