Услуги Предлагани от фирма ЕКОРЕ ООД

Събиране и транспортиране

Фирма екоре ще се ангажира да реши вашите екологични проблеми с отпадъците.

Кодове по наредбата за отпадъците

Фирма Екоре събира и работи със следните кодове, регламентирани в наредба ном 3 от 2004г. Изтегли документа

Рециклиране на опасни и производственни отпадъци

Отпадъците се явяват един от основните замърсители на градската среда, почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Опасните отпадъци не подлежат на разграждане в природата, а последиците от тяхното неконтролируемо изхвърляне могат да увредят не само настоящето, но и бъдещите поколения. Ние подлагаме вашите опасни и производствени отпадъци на обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.

Рециклирането представлява преработване на негодни за използване елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, нова хартия, енергия, нови пластмасови изделия, торове, пътни настилки и други.

Рециклираните отпадъци се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващи операции с тях. Това става на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни разрешителни за осъществяване съответните дейностти с тях. Някои интересни факти

Рециклирането е отличен начин да пестим енергия и да опазваме околната среда. Знаете ли, че

 • 1 рециклирана консервна кутия спестява енергия, достатъчна да захрани телевизионен приемник за 3 часа.
 • 1 рециклирана стъклена бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани компютър за 25 минути.
 • 1 рециклирана пластмасова бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани 60ватова електрическа крушка за 3 часа.
 • 70% по-малко енергия е нужна за рециклирането на хартия в сравнение с производството и от дървесина.
 • До 60% от боклука ни може да се рециклира.
 • Неусвоената енергия от всеки контейнер през годината може да захрани телевизор за 5 000 часа.

Консултански услуги

„ЕКО РЕ“ ООД изготвя за вас всички необходими документи съгласно ДЕЙСТВАЩИЯ ЗУО

 • Уведомление за инвестиционно намерение
 • Класифициране на отпадъците
 • Разрешителни по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
 • Допълнение на действащи Разрешителни по по чл.67 и Регистрационни документи по чл.78 от ЗУО
 • Годишни отчети съгласно Наредба 2
 • Изготвяне на нови образци на Отчетни книги и воденето им за всички по пътя на отпадъците(бключително и брокер и търговец).
 • Изготвяне на Оценка въздействието върху околната среда
 • Изготвяне на Екологична оценка
 • Изготвяне на Комплексни разрешителни или помощ при подготовка на документи за Комплексни разрешителни и годишни доклади по Комплексни разрешителни
 • Консултации относно НОВАТА нормативна уредба в областта на Управлението на отпадъците.

Освобождаването от отпадъците и изготвяне на документи.

Предлагаме комплексни екологосъобразни решения за вашите неопасни и опасни отпадъци. При непрекъснато си усъвършенстване ЕКО РЕ се стреми да допринася за балансиране между краткосрочни и дългосрочни цели, разрабовайки иновативни решения за оползотворяване на различни видове отпадъци, спазвайки екологична и социална отговорност при вземането на управленски решения. Чувстваме се отговорни за обществото и за oпазването на подходящи условия за живот за бъдещите поколения.