Рециклиране на опасни и производственни отпадъци

Отпадъците се явяват един от основните замърсители на градската среда, почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Опасните отпадъци не подлежат на разграждане в природата, а последиците от тяхното неконтролируемо изхвърляне могат да увредят не само настоящето, но и бъдещите поколения. Ние подлагаме вашите опасни и производствени отпадъци на обезвреждане, оползотворяване и рециклиране.

Рециклирането представлява преработване на негодни за използване елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, нова хартия, енергия, нови пластмасови изделия, торове, пътни настилки и други.

Рециклираните отпадъци се реализират на вътрешния или външен пазар‚ като се предават на специализирани предприятия за последващи операции с тях. Това става на база на сключени договори с контрагенти‚ които разполагат с валидни разрешителни за осъществяване съответните дейностти с тях. Някои интересни факти

Рециклирането е отличен начин да пестим енергия и да опазваме околната среда. Знаете ли, че

  • 1 рециклирана консервна кутия спестява енергия, достатъчна да захрани телевизионен приемник за 3 часа.
  • 1 рециклирана стъклена бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани компютър за 25 минути.
  • 1 рециклирана пластмасова бутилка спестява енергия, достатъчна да захрани 60ватова електрическа крушка за 3 часа.
  • 70% по-малко енергия е нужна за рециклирането на хартия в сравнение с производството и от дървесина.
  • До 60% от боклука ни може да се рециклира.
  • Неусвоената енергия от всеки контейнер през годината може да захрани телевизор за 5 000 часа.