Фирма ECORE предлага цялостни решения на конкретни екологични проблеми.

Нашата мисия е опазване на околната среда и осигуряване на най доброто решение за Вашия бизнес чрез организиране на екологично, безопасно и икономически ефективно третиране на отпадъците генерирани при Вашата дейност.

Kомпанията ЕКО РЕ е подходящ партньор за Вас, защото предлага гъвкави комплексни решения за Вашия бизнес, в съответствие с действащото българско законодателство относно управлението на отпадъците. Нашата мисия е да помагаме на бизнесът от създаването му – изготвяне на всички необходими документи за екологичните институции през реалния живот на бизнеса, извозвайки и намирайки най-подходящия преработвател за вашите опасни и неопасни отпадъци в зависимост от видът им.

Нашите услуги обхващат управлението на отпадъците от момента на възникване им до окончателното им третиране.

Нашите услуги се отличават с това, че се съобразяват с нуждите на околната среда и бизнеса. Стремим се да намери най-подходящия варият, при който Вашите отпадъци да бъдат насочени към най- подходящия за тях краен преработвател, които ще ги третира по най-екологичния и най – целесъобразен начин. При това да се опази природата без да се засягат интересетите на Вашия бизнес. Ние ви предлагаме комплексни и частични договори за изкупуване на всякакъв вид отпадъци, oбразувани от вашата търговска или производствена дейност. Договорът с нас Ви предпазва от глобите, предвидени Закона за управление на отпадъците.

Ние осигуряваме освобождаването на вашата фирма от отпадъците и същевременно нужните за вас документи, с които да сте изрядни пред Институциите.

Нашето послание: Предлагаме комплексни екологосъобразни решения за вашите неопасни и опасни отпадъци.

При непрекъснато си усъвършенстване ЕКО РЕ се стреми да допринася за балансиране между краткосрочни и дългосрочни цели, разрабовайки иновативни решения за оползотворяване на различни видове отпадъци, спазвайки екологична и социална отговорност при вземането на управленски решения. Чувстваме се отговорни за обществото и за oпазването на подходящи условия за живот за бъдещите поколения.