Стимулатор на растежа на растенията и подобрител на почвеното плодородие

Дейност

Дейности по управление на отпадъци.
 • Събиране
 • Транспортиране
 • Рециклиране
 • Преработване
 • Оползотворяване
 • Обезвреждане
Консултански услуги

„ECORE изготвя за вас всички необходими документи съгласно ЗУО

 • Уведомление за инвестиционно намерение
 • Класифициране на отпадъците(Отнасят се за всички фирми генериращи отпадъци)
 • Отчетни книги за отпадъци (Отнасят се за всички фирми генериращи отпадъци)
 • Разрешителни по чл. Чл. 67. от ЗУО (Отнасят се за всички фирми преработващи отпадъци, Автоморги (Центрове за разкомплектоване на ИУМПС)
 • Регистрацията по чл. 78(Отнасят се за Пунктове за изкупуване на отпадъци и всички фирми транспортиращи или съхраняващи отпадъци.)
 • Регистрация на автосервизи
 • Годишни отчети съгласно Наредба 2
 • Тримесечни отчети съгласно НАРЕДБА за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Отнася се за Автоморги(Центрове за разкомплектоване на ИУМПС)
 • Изготвяне на Оценка въздействието върху околната среда
 • Изготвяне на Екологична оценка
 • Изготвяне на Комплексни разрешителни или помощ при подготовка на документи за Комплексни разрешителни.
 • Консултации относно действащата нормативна уредба в областта на Управлението на отпадъците.
НОВИНИ
и полезна информация ...

 

Vita Organic

Сертификат за съответствие СЕRЕС 2018/2019 (Нов)

Решение на комисия на БАБХ от 26.03.2018 – отговаря на Регламент (ЕО) №1069/2009

Становище на МЗХГ – „Вита Органик“ отговаря на всички изисквания за Биологично Производство

Сертификат за съответствие – СЕРЕС (стар)

за биологично приложение

Регистрация БАБХ за био и конвенционално земеделие

Свидетелсрво за регистрация в Европейски Съюз

Вита Органик подходящ за биологично земеделие – референция

Референция от катедра Инжинерна Екология

Регионална ветеринарна станция – Русе ЕООД – без наличие на салмунела и други

VITA ORGANIC
приложение на продукта

Продуктът може да се прилага в различни отрасли на селското стопанство като основен тор

С доказано качество на преработен птичи тор